• 1/2 Hovedsponsor:

 • Morgenmadsponsor

Betingelser

Indhold:
Indledning
Deltagelse
Tilmelding
Begrænsning
Afbud
Mesterskabskomiteen
Spilleregler
Turneringsform
Udeblivelse/sen ankomst
Startorden, gruppeinddeling og spil
Teested
Træning
Øvrige regler
Præmiering
Mesterskabsfee
Øvrige oplysninger

TURNERINGSREGLEMENT

INDLEDNING
Turneringen benævnes “Golfmesterskab for Redningsberedskabet i Danmark”.

Formålet med turneringen er under kammeratlige former at afholde et landsdækkende golfmesterskab for golfspillere med tilknytning til redningsberedskabet samt pensionister herfra.

Der afholdes golfmesterskab en gang årligt for op til 36 deltagere fra alle grene og niveauer i redningsberedskabet. Mesterskabet er helt uafhængigt af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB), men gennemføres af praktiske årsager geografisk og tidsmæssigt i forbindelse med FKB’s årsmøde.

Golfmesterskaberne planlægges, tilrettelægges og gennemføres af en årligt valgt mesterskabskomité.

Alle golfspillere med tilknytning til redningsberedskabet samt pensionister herfra kan deltage (DGU kort el.lign. kræves), men mesterskaberne gennemføres med et maximalt spillehandicap svarende til index 36.

Der spilles efter Dansk Golf Unions (DGU) til enhver tid gældende regler. Der spilles såvel slagspil som stableford.

Alle præmier er sponserede eller indkøbt for sponserede midler.

Vedrørende mesterskabsfee, spilletidspunkt mv. henvises til afsnittet Praktiske oplysninger.

(Op)

DELTAGELSE
Alle golfspillere med tilknytning til redningsberedskabet kan deltage (DGU kort el. lign. kræves). Ved deltagelse i mesterskaberne skal disse dog gennemføres med et maximalt spillehandicap svarende til index 36.

(Op)

TILMELDING
Tilmelding vil kunne ske, når hjemmesiden er klargjort hertil, primo det år, hvor mesterskaberne afholdes.

Rettidig tilmelding er en tilmelding med registreret indbetaling af mesterskabsindskud (for 2010 kr. 400,-) senest 15 kalenderdøgn før mesterskabernes afholdelse. Tilmeldinger uden indskud betragtes kun som foreløbige.

Tilmelding sker med mail til sekretariatet med opysninger som nævnt på tilmeldingssiden og samtidig overførsel af mesterskabsindskud til bankkonto. Holdinddeling og startliste udfærdiges på baggrund af de rettidigt indkomne tilmeldinger.

HCP skal/kan justeres indtil umiddelbart før start. Start med forkert HCP kan medføre diskvalifikation. (Se Øvrige regler)

(Op)

BEGRÆNSNING
Ved mesterskabet kan maksimalt deltage 36 spillere. Disse deltager efter “først til mølle”-princippet på baggrund af tidspunkt for rettidig tilmelding = indbetalt indskud.

Såfremt antallet af rettidigt tilmeldte spillere overstiger det i betingelserne (tidl. kaldt propositionerne) fastsatte, opretter mesterskabskomiteen en reserveliste i tilmeldingsrækkefølge. I tilfælde af tidsmæssigt rimelige afbud til mesterskaberne, suppleres startlisten med spillere fra denne reserveliste.

Potentielle deltagere på reservelisten modtager i lighed med øvrige deltagere alle nødvendige oplysninger.

Spillere på reservelisten – som ikke indkaldes som deltagere – vil få refunderet indskud umiddelbart efter mesterskabernes afvikling.

(Op)

AFBUD
Afbud indtil 15 kalenderdøgn før mesterskabernes afholdelse accepteres med refundering af indskud. Herefter refunderes indskud ikke.

Af hensyn til reserverne modtages afbud gerne helt frem til 30 minutter før 1. start.

Afbud meldes til sekretariatet.

(Op)

MESTERSKABSKOMITEEN
Golfmesterskaberne planlægges, tilrettelægges og gennemføres af en årligt valgt komité: Årets mesterskabskomité.

Komiteen for næstfølgende år vælges af deltagerne i forbindelse med præmieoverrækkelsen efter mesterskaberne.

Komiteen består af minimum tre personer, hvoraf én så vidt muligt skal være fra det kommende lokalområde.

Den valgte komité konstituerer sig selv. Formanden for komiteen kan være spillende turneringsleder, ligesom komiteens øvrige medlemmer kan deltage i selve mesterskabet.

Komiteen/turneringslederen kan udpege andre hjælpere uden afgørelseskompetence.

Komiteen

 • Planlægger mesterskaberne og koordinerer sponsorbidrag
 • Inviterer til mesterskaberne senest tre måneder før afholdelse og modtager tilmelding
 • Opdeler på baggrund af tilmeldingerne i grupper (hold/bolde), laver startliste og udarbejder program
 • Tilrettelægger fælles morgenmad i forbindelse med parolen og frokost efter turneringen
 • Modtager og kontrollerer scorekort (kan evt. overdrages til den arrangerende golfklub)
 • Træffer med bindende virkning alle nødvendige afgørelser i ethvert spørgsmål vedrørende mesterskaberne
 • Udarbejder resultatliste og gennemfører præmieoverrækkelse
 • Afholder valg af ny komité efter præmieoverrækkelse.

(Op)

SPILLEREGLER
Vel kan mange slå eller spille med køller og jern, og vel er nogle af reglerne lavet af nogle skotter, der nok har drukket for meget whisky, men det er altså først under anvendelse af disse golfregler, at spillet kaldes golf.

Under vores mesterskaber spilles der derfor efter Dansk Golf Unions til enhver tid gældende regler.

(Op)

TURNERINGSFORM
“Redningsberedskabets golfmester” findes ved laveste bruttoscore (laveste antal slag) (slagspil).

Hvis to eller flere spillere står lige som “golfmester”, afgøres placeringen ved handicap, idet laveste handicap vinder.  Ved fortsat lighed findes afgørelsen ved en af komiteen valgt “Sudden Death”.

I øvrigt gennemføres Mesterskaberne – og dermed præmierækken – som en 18 hullers stableford-turnering over en dag, idet alle placeringer afgøres ved stableford-point og benævnes 1. Vinder, 2. Vinder etc.

Ved lige score på stablefordpoint anvendes tilsvarende en indplacering efter handicap; laveste først. Ved fortsat lighed trækkes lod.

(Op)

UDEBLIVELSE/FOR SEN ANKOMST
Spillerne skal indfinde sig på første teested senest fem minutter før opgivet starttid.

Udeblivelse medfører generelt diskvalifikation, men:

 • Ved ankomst til første teested senere end 5 min. før starttid og ikke senere end 5 min. efter starttid idømmes i stedet to straffeslag på hullet iht. Regel 6.3.
 • Ved ankomst til startstedet parat til at slå ud senere end 5 min. efter den fastsatte starttid er konsekvensen en “streg” på hullet og dermed tab af retten til slagspil. Spilleren må fortsat spille stableford og må indhente eget hold jf. programmet ved at søge frem til det teested, hvorfra holdet skal slå ud næste gang. De mellemliggende huller streges.

Diskvalifikation indberettes ikke til DGU mv.

(Op)

STARTORDEN, GRUPPEINDDELING OG SPIL
Der spilles normalt altid i grupper á tre, evt. to. Spillere i handicapgruppe 1 og 2 (HCP 0,0 – 11,4) kan evt. blive opdelt i grupper á fire, hvis startformen kræver det. Om muligt opdeles i grupper (hold/bolde) efter køn.

Ved udeblivelse/sent afbud til en topersonersgruppe flyttes en deltager, således at der altid blandt spillerne findes en markør.

Spillere i handicapgrupperne 1-2 (HCP 0,0 – 11,4) inddeles i grupper i handicaporden, og disse grupper (hold/bolde) starter først og i rækkefølge.

Øvrige spillere opdeles i grupper, således at gruppesammensætningernes handicapsum søges holdt konstant/ensartet eller jævnt stigende.

Grupperne startes jf. programmet og typisk med seks-otte minutters mellemrum = 7-10 grupper i timen. Ved mere end i alt 10 startende grupper søges start gennemført ved parallel start på hul 1 og hul 10 eller ved gunstart. Sidstnævnte startformer gennemføres kun efter særlig aftale med klubben.

Spillerne starter/slår ud på første teested i startorden jf. programmet. Herefter jf. reglerne/etiketten.

En gruppe skal samlet imødegå langsommeligt spil og skal tilstræbe at overholde den på forhånd opstillede tidsplan for en runde på banen.

(Op)

TEESTED
Der spilles generelt fra gult teested; kvinder kan dog spille fra rødt.

(Op)

TRÆNING
Forud for mesterskaberne må banen spilles indtil solnedgang dagen før mesterskabernes afholdelse. Herefter må der kun trænes på drivingrange, puttebane og/eller andre anlæg til træningsbrug.

(Op)

ØVRIGE REGLER
Start med for højt spillehandicap medfører diskvalifikation. Ved start med for lavt spillehandicap gælder dette.

Der skal anvendes markør (byttes scorekort).

Det er ikke tilladt inden for gruppen at aftale brug af “Mulligans” (nyt slag fra teested uden at førsteslaget tæller) og/eller “Gimme” (at der ikke holes ud inden for f.eks. en fod (bolden givet = hulspil)) Der skal holes ud på hvert hul, medmindre hullet ønskes streget.

Spillere må efter eget valg stille med caddie.

Persontransporterende vogne, buggies mv. anvendes ikke. Overtrædelse medfører diskvalifikation. Dispensation kan på forhånd søges ved komiteen, som forud for start melder ud herom.

Mobiltelefoner må medbringes, men skal være slukkede/lydløse, ligesom mp3-afspiller el.lign. under spil ikke er tilladt. Overtrædelse medfører diskvalifikation.

Øvrige etiketteregler, herunder påklædning, forventes overholdt.

DGU’s til enhver tid gældende regler og de lokale regler skal overholdes. (Se banens hjemmeside, opslag og scorekort)

Evt. protester skal indgives snarest og senest i forbindelse med aflevering af eget scorekort.

Mesterskabskomiteen kan om nødvendigt afbryde mesterskaberne, hvilket vil ske ved udsendelse af stafet og kommandoforplantning.

Deltagelse i præmieoverrækkelse og generalforsamling betragtes som obligatorisk.

(Op)

PRÆMIERING
Alle præmier er principielt sponserede.

Den enkelte spiller anmodes om selv at deltage aktivt med henblik på at finde sponsorer. Sponserede præmier koordineres med/afleveres til komiteens sponsorkoordinatorer. Alle typer præmier er velkomne.

Kontante sponsorbeløb forvaltes af komiteen.

Sponserede kontantbeløb og præmier kan efterhånden ses på oversigten på siden Sponsorinfo.

Alle præmier oplægges på præmiebordet af komiteen, således at der bliver flest mulige præmier og helst en til hver deltager.

“Golfmesteren” modtager en særlig præmie/pokal uden for præmierækken.

Øvrige præmier oplægges vilkårligt, hvorefter deltagerne vælger i henhold til stableford-resultatlisten; også “Golfmesteren”.

Gæstespillere/sponsorspillere deltager hverken om titlen som “golfmester” eller i præmierækken uanset placering, men kan dog vinde hole-in-one, længste drive og nærmest hullet.

Præmieoverrækkelsen finder sted i tilknytning til den fælles frokost umiddelbart efter, at mesterskabet er afsluttet og typisk i klubhuset.

Husk: Vi spiller ikke kun for præmien, men primært for æren og kammeratskabet.

(Op)

PRAKTISKE OPLYSNINGER
MESTERSKABSFEE
Mesterskabsfee dækker sammen med sponsoraterne normalt:

 • Morgenmad og frokost
 • Træningsbolde på drivingrange på turneringsdagen
 • Greenfee
 • Administration af mesterskaberne, herunder præmier

Der budgetteres normalt med, at mesterskabsindskud er identisk med mesterskabsfee. Endeligt mesterskabsfee afhænger dog af klubbens tilbud, antal tilmeldinger/afbud, sponsorer mv. Oplysning om det endelige beløb vil tilgå sammen med programmet.

Kontante sponsormidler vil kunne blive brugt til nedbringelse af mesterskabsfee.  Mesterskabsfee under kr. 400,- forekommer dog normalt ikke, men komiteen kan fra år til år vælge

 • At indkøbe flere præmier
 • At overføre evt. overskud til næstfølgende års golfmesterskab
 • At udbetale differencen til deltagende spillere, således at turneringsfee nedbringes til under kr. 400,-

Eventuel negativ difference mellem indskud og turneringsfee indbetales til komiteen ved ankomst på mesterskabs-dagen og inden start.

Tilmelding er kun gyldig ved registreret indbetaling af mesterskabsindskud inden deadline. Ved afbud efter deadline refunderes indskud ikke.

Tilmelding og betaling af indskud skal være registreret hos sekretæren senest 15 dage før mesterskaberne for at blive betragtet som rettidig. Administrationsdage i en eller flere banker, postvæsenets ekspeditionstid mv. er sekretariatet uvedkommende. Indskuddet skal ganske enkelt være sekretæren i hænde senest 15 dage før mesterskaberne.

Efterfølgende tilmeldinger skal normalt ikke påregnes medtaget, men det kan forekomme efter nærmere direkte aftale i særlige tilfælde.

(Op)

ØVRIGE OPLYSNINGER

 • Program udsendes ca. syv dage før mesterskaberne afholdes. Overførsel til e-mail-adresse foretrækkes.
 • Kørselsvejledning og andre oplysninger om banen findes via link til banen her fra siden.
 • Mødetiden er normalt kl. 08.00-08.15 til fælles morgenmad og parole i klubhuset. Første gruppe skal påregne starttid omkring kl. 09.00. De tider, der opgives i det endelige program, skal betragtes som de gældende.
 • Bad og omklædning vil typisk kunne ske i tilknytning til klubhuset.

(Op)

%d bloggers like this: